O nás

Asociácia psychológov práce a organizácie Slovenska o.z., alebo APPOS je občianskym združením, ktorého cieľom je najmä:

a)         podporovať prax, výskum, rozvoj a vzdelávanie v oblasti psychológie práce a organizácie,

b)         prispievať k odbornému rastu jeho členov,

c)         propagovať vedecké metódy psychológie práce a organizácie v spoločnosti,

d)         chrániť oprávnené záujmy členov združenia.

Vytýčené ciele APPOS o.z. napĺňa najmä nasledovne:

a)         Propagovaním vedeckých metód a poznatkov psychológie práce a organizácie publikovaním informácií na internete, v tlači, realizovaním prednášok ap.

b)         Rozvíjaním spolupráce so združeniami podnikateľov, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou atď.

c)         Odbornou a vedeckou publikačnou činnosťou.

d)         Podporou aplikovaného výskumu svojich členov.

e)         Organizovaním populárno-odborných a vedeckých podujatí zameraných na prenos poznatkov psychológie práce a organizácie do praxe a do spoločnosti (napríklad konferencie, diskusné semináre ap.).

f)          Organizovaním vzdelávacích aktivít a podujatí z oblasti psychológie práce a organizácie.

g)         Spoluprácou s Medzinárodnou organizáciou aplikovanej psychológie (IAAP), Európskou asociáciou pracovnej a organizačnej psychológie (EAWOP), Európskou federáciou asociácií psychológov (EFPA), s vedeckými a univerzitnými organizáciami doma aj v zahraničí (najmä Slovenská psychologická spoločnosť, Českomoravská psychologická společnost) .

h)         Overovaním a štandardizáciou psychodiagnostických metodík na naše kultúrne špecifiká podľa medzinárodných štandardov.

i)          Získavaním prostriedkov na uskutočnenie cieľov združenia.

APPOS o.z. vzniklo 8.9.2017 a je registrované v evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenske republiky pod registračným číslom VVS/1-900/90-51856.